Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Bezpieczeństwo finansowe’ Category

Regionalna izba obrachunkowa

Regionalna izba obrachunkowa jest kolegialnym organem, który sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Ma ona możliwość zastępczego ustalenia budżetu w razie,gdy samorząd nie uchwali ustawy budżetowej do 31 stycznia, albo gdy naruszy pewne zasady (np. zasadę równowagi). Regionalna izba obrachunkowa sprawuje również kontrolę podmiotów, które korzystają ze środków publicznych. Organem regionalnej izby obrachunkowej jest kolegium izby, które wybiera spośród swojego grona prezesa izby. Prezes izby pełni funkcję przewodniczącego kolegium. Członkowie kolegium są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek presesa izby

Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowym jest bardzo złożony. Obejmuje on kilka sektorów, a mianowicie sektor bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy oraz sektor kapitałowy. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje również instytucje płatnicze oraz inne jednostki świadczące usługi płatnicze, a także agencje ratingowe. Nadzorem zostały objęte również spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa. W ramach nadzoru nad rynkiem finansowym można wyodrębnić nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi. Podstawowym celem nadzoru jest zapewnienie stabilności, przejrzystości i bezpieczeństwa rynku. Ma on na celu t

Pożyczkodawca ostatniej szansy

Instytucja pożyczkodawcy ostatniej szansy jest ściśle związana z rolą banku centralnego. Bank centralny jako bank banków uczestniczy w rynku międzybankowym, m.in. poprzez przekazywanie środków finansowych bankom komercyjnym zagrożonym niewypłacalnością. Jeżeli żaden inny bank komercyjny nie udzieli pożyczki instytucji finansowej, może ona zwrócić się do banku centralnego. Oczywiście możliwość uzyskania pożyczki od centralnego banku przysługuje wyłącznie bankom. Zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i inne instytucje finansowe nie mogą skorzystać z tej opcji. W Polsce funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji pełni Narodowy Bank Polski. NBP