Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze i zakłady ubezpieczeń

Ochrona ubezpieczeniowa – z czego wynika?

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez zakład ubezpieczeń na podstawie umowy, którą zawiera on z ubezpieczającym. Umowa ta ma charakter dobrowolny. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie ubezpieczenia obowiązkowe. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wprowadza ogólną regułę, zgodnie z którą zarówno ogólne warunki ubezpieczenia, jak i umowa ubezpieczenia powinny być jednoznacznie i jasno sformułowane. Innymi słowy, ubezpieczający musi rozumieć treść poszczególnych postanowień. Nie powinny one budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Co więcej, gdyby postanowienie zostało sformułow

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych w Polsce jest złożony z czterech głównych rodzajów ubezpieczeń. Do ich grona należą ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenia zwane umownie chorobowymi i wypadkowymi. Niektóre ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, inne dobrowolny. Dodatkowo, po ustaniu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ubezpieczony może je kontynuować. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wysokość jest jednolita dla wszystkich osób ubezpieczonych oraz została ustalona procentowo. Składki na ubezpieczenia społe

Działalność ubezpieczeniowa w Polsce

Działalność ubezpieczeniowa w polskim systemie prawa polega na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych, które są ściśle związane z oferowaniem ochrony na wypadek skutków zdarzeń losowych oraz z jej udzielaniem. Zakłady ubezpieczeń nie mogą wykonywać innej działalności niż ubezpieczeniowa. Podobna zasada obowiązuje w przypadku zakładów reasekuracji. W ramach działalności ubezpieczeniowej wyróżnia się zawieranie umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, ustalanie składek i prowizji oraz ustanawianie zabezpieczeń. Do grona czynności ubezpieczeniowych bez wątpienia należy też ocena ryz