Jak powstał Narodowy Bank Polski?

Dzieje polskiej bankowości centralnej sięgają 1924 r., kiedy po uchwaleniu reformy walutowej utworzono Bank Polski. Do jego zadań należało wówczas przezwyciężenie hiperinflacji i przywrócenie stabilnej sytuacji gospodarczej. Pierwsze działania podjęte przez Bank Polski dotyczyły wymiany marek polskich na złotówki. Złoty był wówczas równy frankowi szwajcarskiemu. Wyglądało na to, że zgromadzone rezerwy złota i dewiz zapewnią poczucie stabilizacji i zapewnią sukces. Niemniej nieurodzaj i kryzys przemysłowy doprowadziły do znacznego osłabienia kursu złotego. Dopiero zaciągnięcie pożyczki międzynarodowej w 1927 r. doprowadziło do ustabilizowania się polskiej wal

Ochrona ubezpieczeniowa – z czego wynika?

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez zakład ubezpieczeń na podstawie umowy, którą zawiera on z ubezpieczającym. Umowa ta ma charakter dobrowolny. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie ubezpieczenia obowiązkowe. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wprowadza ogólną regułę, zgodnie z którą zarówno ogólne warunki ubezpieczenia, jak i umowa ubezpieczenia powinny być jednoznacznie i jasno sformułowane. Innymi słowy, ubezpieczający musi rozumieć treść poszczególnych postanowień. Nie powinny one budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Co więcej, gdyby postanowienie zostało sformułowane niejednoznacznie, to będzie ono interpretowane wyłącznie na korzy

Kontrakt terminowy

Kontrakty terminowe są często wykorzystywane przez przedsiębiorców, którzy dążą do zapewnienia sobie stałych zysków w przyszłości. Są to specyficzne umowy zawierane między kupującym a sprzedającym. Przedmiotem kontraktu terminowego jest zobowiązanie do kupienia określonego towaru. W języku prawnym nosi on nazwę instrumentu bazowego. Kontrakty terminowe mogą dotyczyć każdej wartości ekonomicznej, w tym indeksów giełdowych, walut i akcji. Kontrakty terminowe są notowane na giełdzie, w tym także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako pierwsze w Polsce pojawiły się kontrakty terminowe na indeks WIG20. Następnie instrumentem bazowym stał się takż