Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Finanse prywatne

Gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych dokonujące się w ramach poszczególnych gospodarstw domowych jest określane mianem finansów prywatnych. Konsumenci i przedsiębiorcy dysponujący prywatnym kapitałem mają duży wpływ na rozwój gospodarki, ponieważ ich wybory i decyzje podejmowane w ramach dysponowania finansami prywatnymi powodują kształtowanie pewnych tendencji w gospodarce. Można zauważyć, że oszczędność nie jest mocną stroną współczesnych społeczeństw, co mocno podkreślano w czasach globalnego kryzysu. Winą za kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych obarczono nie tylko instyt

Finanse publiczne

Finanse publiczne są potocznie rozumiane jako środki przeznaczone na realizowanie zadań państwa, określonych w ustawie budżetowej. Instytucje publicznoprawne, takie jak państwo, samorząd terytorialny czy też organizacje międzynarodowe zajmują się gromadzeniem i przekazywaniem środków pieniężnych na określone cele, do których zostały powołane. Finanse publiczne są pozyskiwane nie tylko dzięki pobieraniu podatków i opłat publicznych. Finanse publiczne gromadzone i wydawane przez państwo mogą pochodzić także z emisji skarbowych papierów wartościowych (np. bonów skarbowych, obligacji skarbowych)

Euro – pieniądz ponad granicami

Waluta wprowadzona w miejsce walut krajowych w 18 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Są to m.in. Słowenia, Słowacja, Estonia czy Łotwa. Kolejne państwa deklarują chęć jej przyjęcia. Ciekawostką może być fakt, że waluta ta jest używana w 11 krajach i terytoriach nienależących do Unii Europejskiej np. w Watykanie, Monako  czy San Marino. Jej nazwa został przyjeta w 1995 roku podczas posiedzenia w Madrycie. W formie gotówkowej euro zostało wprowadzona do obrotu 1 stycznia 2002 roku. Strefa euro to obszar unijnych państw posługujących się tą właśnie walutą. Bywa nazywana również eurolandem