Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Instrumenty finansowe’ Category

Kontrakt terminowy

Kontrakty terminowe są często wykorzystywane przez przedsiębiorców, którzy dążą do zapewnienia sobie stałych zysków w przyszłości. Są to specyficzne umowy zawierane między kupującym a sprzedającym. Przedmiotem kontraktu terminowego jest zobowiązanie do kupienia określonego towaru. W języku prawnym nosi on nazwę instrumentu bazowego. Kontrakty terminowe mogą dotyczyć każdej wartości ekonomicznej, w tym indeksów giełdowych, walut i akcji. Kontrakty terminowe są notowane na giełdzie, w tym także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako pierwsze w Polsce pojawiły się kontrakty terminowe na indeks WIG20. Następnie instrumentem bazowym stał się takż

Papiery wartościowe

Papier wartościowy jest w rozumieniu prawa finansowego jednym z instrumentów finansowych. Ma on postać dokumentu, którego treść wskazuje na pewne prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi. Papiery wartościowe wbrew pozorom nie obejmują wyłącznie akcji i obligacji najczęściej wymienianych jako przykłady tego typu instrumentów. Inne papiery wartościowe występujące w polskim obrocie prawnym to:
– bony skarbowe
– banknoty
– weksle
– czeki
– bony oszczędnościowe
Niektóre papiery wartościowe mogą być emitowane wyłącznie przez Skarb Państwa. Są to bony skarbowe i obligacje skarbowe. Określa się je

Cechy instrumentów pierwotnych

W ramach instrumentów finansowych można wyróżnić instrumenty pierwotne i pochodne. Pierwsze z wymienionych charakteryzują się tym, że powodują powstanie praw i obowiązków o charakterze majątkowym. Na tym polega ich pierwotny charakter. Do instrumentów pierwotnych zalicza się między innymi umowę pożyczki, emisję akcji oraz umowę sprzedaży. Instrumenty finansowe mogą być emitowane zarówno przez podmioty prawa prywatnego, czyli np. przedsiębiorców, jak i przez podmioty prawa publicznego, jak np. Skarb Państwa. Emitent posiada pewne prawa, ale i także obowiązki. Powinien on przed rozpoczęciem emisji instrumentów finansowych dokładnie zapoznać się z treścią ustaw