Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze i zakłady ubezpieczeń’ Category

Ochrona ubezpieczeniowa – z czego wynika?

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez zakład ubezpieczeń na podstawie umowy, którą zawiera on z ubezpieczającym. Umowa ta ma charakter dobrowolny. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie ubezpieczenia obowiązkowe. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wprowadza ogólną regułę, zgodnie z którą zarówno ogólne warunki ubezpieczenia, jak i umowa ubezpieczenia powinny być jednoznacznie i jasno sformułowane. Innymi słowy, ubezpieczający musi rozumieć treść poszczególnych postanowień. Nie powinny one budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Co więcej, gdyby postanowienie zostało sformułowane niejednoznacznie, to będzie ono interpretowane wyłącznie na korzy

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych w Polsce jest złożony z czterech głównych rodzajów ubezpieczeń. Do ich grona należą ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenia zwane umownie chorobowymi i wypadkowymi. Niektóre ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, inne dobrowolny. Dodatkowo, po ustaniu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ubezpieczony może je kontynuować. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wysokość jest jednolita dla wszystkich osób ubezpieczonych oraz została ustalona procentowo. Składki na ubezpieczenia społeczne są gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajm

Działalność ubezpieczeniowa w Polsce

Działalność ubezpieczeniowa w polskim systemie prawa polega na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych, które są ściśle związane z oferowaniem ochrony na wypadek skutków zdarzeń losowych oraz z jej udzielaniem. Zakłady ubezpieczeń nie mogą wykonywać innej działalności niż ubezpieczeniowa. Podobna zasada obowiązuje w przypadku zakładów reasekuracji. W ramach działalności ubezpieczeniowej wyróżnia się zawieranie umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, ustalanie składek i prowizji oraz ustanawianie zabezpieczeń. Do grona czynności ubezpieczeniowych bez wątpienia należy też ocena ryzyka i wypłacanie odszkodowań, a także innych należnych świadczeń p