Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes’ Category

Koncesja – dlaczego jest potrzebna?

Koncesja należy do aktów administracyjnych. Jest ona wydawana przez organ koncesyjny. Osoba składająca wniosek o koncesję jest zwana w terminologii administracyjno – prawnej mianem koncesjonariusza. Koncesja uchodzi za jeden z wyjątków od zasady swobody działalności gospodarczej. Jej posiadanie jest wymagane w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności. Katalog typów działalności gospodarczej objętych obowiązkiem posiadania koncesji został określony przez ustawodawcę. Do tego typu działalności należą między innymi przewozy lotnicze, rozpowszechnianie programów (radio i telewizja), a także prowadzenie działalności związanej z materiałami wybuchowymi, bron

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej jest jedną z naczelnych zasad prawnych wynikającą z Konstytucji RP z 1997 r. Zasada została również skodyfikowana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Polega ona na wolności dla każdego na równych prawach. Należy przy tym zaznaczyć, że wolność swobody gospodarczej jest obwarowana pewnymi warunkami prawnymi, które zarazem wyznaczają jej granice. Organ administracji publicznej nie może ani żądać, ani uzależniać swojej decyzji odnośnie do podjęcia, prowadzenia, albo zakończenia działalności gospodarczej od spełnienia warunków, które nie zostały przewidziane w prawie. Organ administracji może żądać wyłącznie pr

Formy kapitału zagranicznego

Kapitał zagraniczny (ang. foreign capital) zwany także kapitałem obcym obejmuje nie tylko środki finansowe. Występuje on także w formie rzeczowej i w postaci wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym można wyróżnić trzy podstawowe formy kapitału zagranicznego. Chcąc zrozumieć ich znaczenie i sposób wykorzystania najlepiej poznać je za pośrednictwem przykładów. Kapitał zagraniczny w formie środków finansowych najczęściej przybiera postać określonej kwoty pieniężnej. Może jednak istnieć także w postaci papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje. Kapitał zagraniczny w formie rzeczowej przybiera postać określonych ruchomości (np. pojazdy