Koncesja – dlaczego jest potrzebna?

Koncesja należy do aktów administracyjnych. Jest ona wydawana przez organ koncesyjny. Osoba składająca wniosek o koncesję jest zwana w terminologii administracyjno – prawnej mianem koncesjonariusza. Koncesja uchodzi za jeden z wyjątków od zasady swobody działalności gospodarczej. Jej posiadanie jest wymagane w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności. Katalog typów działalności gospodarczej objętych obowiązkiem posiadania koncesji został określony przez ustawodawcę. Do tego typu działalności należą między innymi przewozy lotnicze, rozpowszechnianie programów (radio i telewizja), a także prowadzenie działalności związanej z materiałami wybuchowymi, bron

Integracja rynków finansowych

Integracja rynków finansowych jest procesem polegającym na tworzeniu powiązań gospodarczych i instytucjonalnych między rynkami finansowymi poszczególnych państw. Integracja rynków finansowych może odbywać się na skalę regionalną (np. integracja rynków państw członkowskich Unii Europejskiej), albo na skalę globalną. Może ona polegać na poszerzaniu zakresu działalności instytucji finansowych o nowe usługi finansowe (np. banków, zakładów ubezpieczeń). Integracja rynków finansowych może polegać także na poszerzaniu terytorialnego zakresu działalności przez instytucje finansowe. Z reguły tzw. transgraniczna integracja rynków odbywa się poprzez tworzenie filii, o

Czym jest dług publiczny?

Dług publiczny jest sumą niespłaconych zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, a zatem wszystkich osób prawnych działających na szczeblu państwowym oraz samorządowym. Jednostki sektora finansów publicznych czyli podmioty, które gromadzą i wydają środki publiczne mają możliwość zaciągania kredytów i pożyczek w bankach krajowych i zagranicznych oraz innych instytucjach finansowych. Dług państwowy jest długiem państwa, a zatem i jego obywateli. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że największy wpływ na wielkość zadłużenia państwa ma rząd. Rada ministrów, a zwłaszcza premier i minister finansów mogą negocjować z wierzycielami krajowymi i z